วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2555

หลักการควบคุมโรคเบาหวาน


หลักการควบคุมโรคเบาหวาน

เป็นที่ทราบกันดีว่าการควบคุมโรคเบาหวานที่ดีสามารถลดโรคแทรกซ้อนได้ครึ่งหนึ่ง โดยเฉพาะโรคแทรกซ้อนที่เกิดกับ ตา [diabetic retinopathy] ไต [diabetic nephropathy] และปลายประสาทอักเสบ [diabetic neuropathy] การควบคุมโรคเบาหวานที่ดี ท่านผู้อ่านต้องรักษาความสมดุลของอาหาร การออกกำลังกาย และยาในการรักษาโรคเบาหวานขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ และชนิดของโรคเบาหวานที่ผู้ป่วยเป็น การรักษาและควบคุมโรคเบาหวานอย่างถูกต้อง อาจช่วยป้องกันอาการโรคแทรกซ้อนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว
เป้าประสงค์ของการรักษาโรคเบาหวาน 
      การควบคุมน้ำตาลให้ใกล้เคียงปกติจะ ทำให้เกิดผลดีหลายประการคือ
 1. สามารถลดโรคแทรกซ้อนเฉียบพลัน เช่น ภาวะคีโตซีส [ diabetic ketoacidosis],ช็อกจากน้ำตาลในเลือดสูง  [hyperosmolar hyperglycemic nonketotic syndrome]
 2. ลดอาการเนื่องจากน้ำตาลในเลือดสูง ตามัว น้ำหนักลด หิวบ่อย เพลีย ช่องคลอดอักเสบ
 3. ลดโรคแทรกซ้อนทาง ตา [diabetic retinopathy]ไต [diabetic nephropathy] ปลายประสาทอักเสบ [neuropathy]
 4. ลดปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดแข็ง เช่นทำให้ไขมันในเลือดใกล้เคียงปกติ
แพทย์จะกำหนดว่าผู้ป่วยแต่ละคนที่ดูแลรักษาอยู่ควรจะควบคุมระดับน้ำตาล ความดันโลหิต ระดับไขมัน อยู่ในเกณฑ์เท่าใดขึ้นอยู่กับอายุ โรคร่วม พฤติกรรมการดำรงชีวิต ฐานะ  ความร่วมมือตารางข้างล่างจะแสดงระดับเป้าหมายของความดัน น้ำตาล ไขมัน น้ำหนัก ดัชนีมวลกายและความถี่ของการตรวจ

เกณฑ์การควบคุมเบาหวานที่ดี
การตรวจวัด
คนปกติ
เป้าหมาย
ระดับที่ต้องแก้ไข
ความถี่ของการตรวจ
น้ำตาลหลังงดอาหาร 8 ชม.
Fasting blood sugar
<110 (มก%)
80-120 (มก%)
<80 หรือ >140 (มก%)
 ทุกครั้งที่พบแพทย์
น้ำตาลหลังอาหาร 1 ชม.
Post pandrial blood sugar

100-160 (มก%)
<100 หรือ >160 (มก%)
ตามแพทย์สั่ง
ใช้ในกรณี tight control
น้ำตาลก่อนนอน
Bedtime glucose
<120 (มก%)
100-140 (มก%)
<100 or >160 (มก%)
ตามแพทย์สั่ง
ใช้ในกรณี tight control
น้ำตาลกลัยโคไซเลสเต็ด
HbA1c
<6%
<7%
>8%
เบาหวานควบคุมดีตรวจปีละ 2 ครั้ง 
เบาหวานคุมไม่ดีตรวจปีละ 4 ครั้ง
ความดันโลหิต
120/80
130/85 mmHg
> 130/85 mmHg
วัดทุกครั้งที่พบแพทย์ 
LDL-Cholesterol
<130 (มก%)
<100 (มก%)
> 100 (มก%)
 ถ้าปกติปีละครั้ง
ถ้าผิดปกติตรวจตามแพทย์สั่ง
HDL-Cholesterol
>45 (มก%)
>45(มก%)
<35(มก%)
 ถ้าปกติปีละครั้ง
ถ้าผิดปกติตรวจตามแพทย์สั่ง
Triglyceride
<200(มก%)
<200 (มก%)
>200 (มก%)
 ถ้าปกติปีละครั้ง
ถ้าผิดปกติตรวจตามแพทย์สั่ง
ดัชนีมวลกาย
Body mass index
20-25
20-25
<20 or >25
ชั่งน้ำหนักทุกครั้งที่พบแพทย์


       ที่ผ่านมายังไม่มีการศึกษาผลการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่สองต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนในระยะยาว จนกระทั่ง /ข- ปีที่ผ่านมามีการศึกษาถึงผลการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่2 โดยมีประเด็นว่าการควบคุมเบาหวานแบบเข้มงวด intensive (คุมระดับน้ำตาลโดยให้ HbA1c<6.5 ว่าจะมีผลต่อการเสียชีวิตหรือโรคแทรกซ้อนอย่างไร ซึ่งพอจะสรุปผลดังนี้
 • ผู้ป่วยที่เริ่มรักษาเบาหวานหลังจากเป็นมาไม่นาน
 • ผู้ป่วยที่มีระดับ HbA1c สูงไม่มาก
 • และยังไม่มีโรคแทรกซ้อนจากโรคหัวใจและหลอดเลือด
      สามกลุ่มดังกล่าวจะต้องคุมเบาหวานให้ดีที่สุดเพราะจะลดการเกิดโรคแทรกซ้อนในระยะยาวลงได้โดยตั้งเป้า HbA1c<6.5 mg%
สำหรับผู้ป่วยดังต่อไปนี้การคุมเบาหวานแบบเข้มงวดจะทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ผู้ป่วยกลุ่ม
 • ผู้ที่เป็นเบาหวานมาในระยะเวลายาวนาน
 • มีประวัติเกิดภาวะน้ำตาลต่ำ
 • มีโรคหลอดเลือดแข็ง
 • สูงอายุหรืออ่อนแอมาก
องค์ประกอบการรักษา
การรักษาเบาหวานให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้นต้องอาศัยองค์ประกอบดังนี้
 1. การเปลี่ยนพฤติกรรม
 2. ยารักษาเบาหวาน
 3. การประเมินการรักษา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น